Timisoara

ANUNT! Centrul de agrement Chevereşu Mare are nevoie de REPARATII... Detalii, mai jos

Directorul sportiv Rosenblum nu-l ajuta pe managerul sportiv Rosenblum

Detalii

Categorie
Stiri Sport
Modificat
acum 3 ani si 4 luni
Apartine de
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret TIMIS (D.J.S.T.)
Vizualizari
301

Voteaza & Distribuie

Descriere

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Nr.738/25.05.2015. ANUNŢ-INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie directă. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, cod fiscal 27484557 cu sediul în Timişoara, P-ţa Iancu Huniade nr.3 cod poştal 300029, tel/fax 0256490469 vă invită să depuneţi ofertă de preţ in scopul atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări de reparaţii capitale la Centrul de agrement Chevereşu Mare-elaborare documentaţie şi execuţie conform caietului de sarcini.
În vederea întocmirii proiectului ofertanţii au acces la locaţie în intervalul orar 8-16 de luni până vineri.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Cod CPV: CPV 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale și de renovare, 71322000-1
Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Adresa la care se transmit ofertele: sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş, P-ţa Huniade nr.3, registratură, în programul de luni-joi orele: 8.30-16 şi vineri 8,30-14.
Data limită pentru depunerea ofertei: 08.06.2015 ora 10.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.06.2015 ora 10.30 la sediul DJST Timiş, P-ţa Huniade nr. 3, Timişoara.
Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie publică
Tipul contractului: lucrări
Moneda in care se transmite oferta de preţ: RON
Tip de finanţare: bugetul statului
Limba în care se redactează oferta: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor Durata contractului: pană la 01.07.2015
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Modalitatea de prezentare a ofertelor:
Oferta va cuprinde: scrisoarea de înaintare-Formularul 1
-propunerea tehnică
-propunerea financiară
Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării conforrnităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute in caietul de sarcini, astfel propunerea tehnică va conţine un cornentariu al specificaţiilor tehnice, articol cu articol, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnico-financiare cu specificaţiile respective.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și cu TVA/serviciu şi lucrări conform dispoziţiilor H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului — cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului nr.863/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr.28/2008.
Operatorul economic va depune alăturat propunerii tehnice şi propunerii financiare Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic şi copie CUI. Oferta se va transmite în plic închis marcat cu adresa autorităţii contractante şi inscripţia A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 08.06.2015 ora 10.30.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Timiş-Compartimentul Achiziţii Publice, te1:0256 490469.

Sursa informatii: www.dsjtimis.ro