Timisoara

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 2 luni si 2 saptamani
Vizualizari
129654

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Acte necesare pentru eliberarea actului de identitate (carte de identitate sau buletin)

1. Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
Acte necesare
 • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal
 • certificatul de naştere cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • documentul cu care se face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru
Notă În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. Declaraţia consimţământ poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor, iar în situaţia în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Atenţie !La depunerea actelor minorul va fi însoţit obligatoriu de unul dintre părinţi sau, după caz, de către reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost incredinţat în plasament.taxă carte de identitate = 7 lei

2. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de18 ani

Acte necesare

 • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate
 • certificatul de naştere cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii aparţine solicitantului;(declaraţia se dă în prezenţa personalului serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor care primeşte cererea)
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • documentul cu care se face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru
taxă carte de identitate = 7 lei

3. Eliberarea primului act de identitate pentru persoanele care au dobândit/redobândit cetăţenia română
Acte necesare
 • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi două copii; (în cazul minorilor care au împlinit 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să-şi clarifice cetăţenia, către Ministerul Justiţiei)
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie; (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române)
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv:paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
 • documentul cu care se face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru
Notă La eliberarea actului de identitate solicitantul va preda permisul de şedere eliberat deAutoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate. Taxă carte de identitate = 7 lei

4. Eliberarea unui nou act de identitate în următoarele cazuri:
 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 2. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
 3. în cazul schimbării domiciliului;
 4. preschimbarea buletinelor de identitate;
 5. în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
 6. în cazul atribuirii unui nou CNP (cod numeric personal);
 7. în cazul deteriorării actului de identitate;
 8. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 9. la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;
 10. când fotografia din cartea de identiate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 11. în cazul schimbării sexului;
 12. în cazul anulării;
 13. pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Acte necesare
 • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător dacă este cazul;
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • certificat de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate în cazul soţului supraveţuitor, după caz, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice:paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie(în cazul pierderii sau furtului);
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde este reclamat furtul, după caz, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
Notă În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a dateisau a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
În cazul în care solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului.Acestea se consemnează pe cererea de eliberare a actului de identitate, în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor;
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în prezenţa poliţistului de siguranţă publică.
Certificatul de căsătorie este obligatoriu şi în cazul persoanelor văduve. taxă carte de identitate = 7 lei timbru fiscal = 5 lei În caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere a actului de identitate, solicitantul este obligat să prezinte şi următoarele documente:
 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul

5.
Carte de identitate provizorie
Se eliberează în cazul în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

Acte necesare
 • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta pentru a face dovada numelui de familie şi prenumelui, a datei de naştere, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu sau adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • trei fotografii mărimea 3/4 cm, având o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
 • documentul cu care se face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru.
taxă carte de identitate provizorie = 1 leu


6. Stabilirea reşedinţei (flotant)
Acte necesare
 • formular tip pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru
 • actul de identitate al găzduitorului, dacă este cazul.
NOTĂ În cazul în care solicitantul nu deţine un act privind titlu locativ încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română, găzduitorul, după caz, reprezentantul său legal îşi va da consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cerere, în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, iar în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia poate fi consemnată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul. Taxă carte de identitate = 7 lei

7. Eliberarea actului de identitate pentru cetăţenii români care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România

Acte necesare
 • cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, ca urmare a schimbăriidomiciliuluidin străinătate în România;
 • certificat de naştere, original şi copie;
 • certificat de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite, original şi copie;
 • certificat de deces al soţului/soţiei, decedat/decedate în cazul soţului supraveţuitor, după caz, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul de Justiţie sau de misiunile consulare diplomatice ale României şi oficiile consulare din străinătate, original şi copie;
 • în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, faptul că solicitantul este cetăţean român;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie;
 • chitanţa CEC privind achitarea taxei pentru restabilire;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
NOTĂ
 • certificatele de stare civilă prezentate trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate;
 • solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori;
 • în situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitive, irevocabilă, învestită cu formulă executorie, original şi copie.
taxă carte de identitate = 7 lei


8. Carte de identitate provizorie pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în RomâniaActe necesare
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie a filei informatizate şi filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi sau de căsătorie, eliberat de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz original şi copie;
 • pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate;
 • dovada adresei de reşedinţă din România;
 • două fotografii mărimea 3/4 cm, având o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
 • documentul cu care se face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru.
taxă carte de identitate = 7 lei


Informatii:
0256-225185
0256-225186


Depuneri şi eliberări acte de identitate:
Primiri cereri: Luni, Miercuri, Vineri: 8:30-13:30
Marti: 8:30-18:30
Joi: 8:30-16:30

Eliberări acte de identitate:
Luni-Vineri 8:30-16:30
Marti 8:30-18:30