Timisoara

Actele necesare pentru incheierea casatoriei

Actele necesare pentru incheierea casatoriei

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 5 luni si 1 saptamana
Vizualizari
8157

Voteaza & Distribuie

Prezentare

CĂSĂTORII camera 6
Actele necesare pentru încheierea căsătoriei
A. Actele de identitate
Actul de identitate se prezintă în original, însoţit de o copie nelegalizată.
1. pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie, paşaport pentru cetăţean român cu domiciliul în străinătate
2.pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător;
3. pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz.
Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:
 • document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951;
 • documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară – protecţie umanitară condiţionată.
Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.
Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini NU SUNT VALABILE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI:
 • documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea "IDENTITATE DECLARATĂ";
 • documentul care face dovada statutului de tolerat;
 • decizia de returnare.
B. Certificate de naştere
 • Se prezintă certificatele în original însoţite de câte o copie nelegalizată - timbre fiscale în valoare de 2 RON pentru fiecare copie. Suma de 2 RON se poate achita şi la casieria situată în incinta sediului nostru.
 • Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere în original, însoţite de traducerea în limba română, autentificată de un notar public. Ambele documente vor respecta formalităţile de apostilare sau supralegalizare, după caz.
C. Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare
 • Hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă
 • Certificatul de deces în original şi copie nelegalizată
D. Certificatele medicale prenupţiale
Se obţin de la o autoritate sanitară din România. Certificatele medicale prenupţiale au o valabilitate de 14 zile, interval de timp în care căsătoria trebuie să fie încheiată. Certificatele medicale prenupţiale vor purta menţiunea "SE POATE CĂSĂTORI".
E. Certificat de cutumă (pentru cetăţenii străini)
 • Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei.
Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei (Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, China, R.P.D. Coreană, Croaţia, R. Cuba, Franţa, R.P. Mongolă, Polonia, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria), precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România, fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.

NOTĂ:

DECLARAŢIA NOTARIALĂ a cetăţeanului străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
1. Cetăţenii germani care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, numai cu Certificatul de capacitate de căsătorie eliberat de către oficiul de stare civilă competent din Germania, în original, pe care a fost aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 05.10.1961, la care România a aderat prin O.G. nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de notarul public.
2. În cazul încheierii unei căsătorii în România dintre un cetăţean român şi uncetăţean elveţian, acesta din urmă va prezenta numai un document eliberat de autorităţile din Elveţia sub forma unui "Certificat de capacitate matrimonială", document care trebuie să aibă Apostila conform Convenţiei de la Haga din data de 05.10.1961, pentru a fi valabil.
3. Cetăţenii Ucrainei, care locuiesc în străinătate, în vederea înregistrării unei căsătorii şi a confirmării stării lor civile fac o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirmă că persoana în cauză nu este căsătorită.
4. Cetăţenii saudiţi care vor să se căsătorească în România trebuie să se adreseze în primul rând, forurilor de resort din Regat pentru aprobarea căsătoriei. În cazul obţinerii aprobării, aceasta se transmite Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din ţara unde urmează a se încheia căsătoria, ambasada eliberând o dovadă privind aprobarea căsătoriei.
5. Cetăţenii israelieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei, cu următoarele documente:
I. extras de înregistrare civilă, eliberat de Ministerul de Interne sau extras din evidenţele populaţiei, eliberat de Ministerul de Interne
Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a acestuia şi se va avea în vedere ca data emiterii să fie recentă (maximum 3 luni de la emitere).
II. În cazul în care, în extras, la rubrica "stare civilă", este trecut "divorţat" sau "văduv", se vor solicita, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a documentului.
III. Declaraţie notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că, la data depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o altă căsătorie.
Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa

FOARTE IMPORTANT!
 • Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie, cu actele menţionate mai sus.
 • Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Timişoara.
 • Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul (atât fata, cât şi băiatul) care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
 • Căsătoria se încheie în termen de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei, termen în care se include atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
 • La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.
Programul de lucru cu publicul
Depunerea declaraţiilor de căsătorie:
Miercuri: 8:30 - 13:00 - depuneri cereri pentru oficierea căsătoriei în ziua de vineri a săptămânii următoare
Joi: 8:30 - 16:30 - depuneri cereri pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă a săptămânii următoare
Oficierea căsătoriilor: vineri (în intervalul 830 - 1300) şi sâmbătă (în funcţie de numărul cererilor depuse), după 10 zile de la depunerea declaraţiilor

Informaţii la telefon 0256/200372