Timisoara

Acte necesare pentru autorizarea functionarii unei intreprinderi familiale

Acte necesare pentru autorizarea functionarii unei intreprinderi familiale

Detalii

Categorie
Documente necesare
Modificat
acum 2 ani si 2 saptamani
Vizualizari
2526

Voteaza & Distribuie

Prezentare

Acte necesare pentru autorizarea functionarii unei intreprinderi familiale

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea întreprinderilor familiale:

Operaţiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor;*
 2. Dovada privind plata taxei de registru.
*Firma unui profesionist, întreprindere familială, se compune din numele familiei sau a reprezentantului acesteia, la care se adaugă sintagma „Întreprindere familială”

Înregistrare
 1. Cererea de înregistrare;
 2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
 5. Dacă este cazul, avizulprivind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
 7. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz);
 8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
 9. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
 10. Dacă este cazul:
  - precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale (declaraţie, etc.);
  - documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (acordul de constituire sau actul adiţional la acesta);
  - documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
  - documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
 11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
NOTĂ:
 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către întreprinzătorii persoane fizice reprezentanţi ai întreprinderilor familiale; În cazul întreprinderilor familiale nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a întreprinderilor familiale la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

 Documentele se depun la ORC în raza căruia întreprinderile familiale îşi stabilesc sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.

 Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru membrii unei întreprinderi familiale se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale

A. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de subînchiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de concesiune, contract de leasing imobiliar (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de comodat (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de uz (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de uzufruct (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.

B. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:

- diploma;
- certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
- certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
- atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
- atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
- orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

C. Acordul de constituire al întreprinderii familiale se încheie în formă scrisă, ca o condiţie de valabilitate.

Acordul de constituire va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
- numele şi prenumele membrilor;
- reprezentantul;
- data întocmirii;
- participarea fiecărui membru la întreprindere;
- condiţiile participării;
- cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii;
- raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere.

D. Prin acordul de constituire a întreprinderii, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. Prin acordul de constituire se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune, care pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau la pierderile întreprinderii.

E. Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

F. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.

G. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.

H. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.